MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Spotkanie Zespołu Rewitalizacji

Dnia 19 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu Rewitalizacji. Było to ostatnie spotkanie w 2017 roku. Kierownik projektu Sylwia Łaźniewska podziękowała członkom Zespołu Rewitalizacji oraz kadry zarządzającej za pracę i zaangażowanie w realizację projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” oraz w proces rewitalizacji Dobiegniewa. Kierownik projektu zapoznała zebranych z zadaniami wykonanymi w bieżącym roku tak w sferze społecznej, jak i infrastrukturalnej. Druga część spotkania poświęcona była omówieniu zasad i regulaminu konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizacji w miastach realizujących projekty w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji. Gmina Dobiegniew planujezłożyć wniosek aplikacyjny w konkursie.
Grażyna Gradowska