MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Pierwsze Posiedzenie Zespołu Rewitalizacji

Dnia 25 października 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Rewitalizacji.
Zespół Rewitalizacji powołany został Zarządzeniem Burmistrza Dobiegniewa. Jest to zespół opiniodawczo-doradczy w procesie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Dobiegniewa, a w szczególności doradza i opiniuje działania podejmowane w ramach projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowanym z dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju. Spotkanie z udziałem eksperta Ministerstwa Rozwoju prowadziła Z-ca Burmistrza Sylwia Łaźniewska, pełniąca funkcję kierownika projektu. Zapoznała zebranych z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne, w tym sposób komunikowania się, częstotliwość spotkań. Prowadząca zaapelowała o aktywny udział w pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.

G.Gradowska


 Zarzdzenie.pdf      Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji