MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Zawiadomienie o wyborze oferty -„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +” ZawiadomienieowyborzeofertyDziennyDomSenior.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +”


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu - Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu - Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II.
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 roku.  
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
 
 1. Przedmiot oferty:
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie i montaż sześciu tablic informacyjnych oraz czterech tablic pamiątkowych wraz z mocowaniem wg. poniższego zestawienia:
 
 1.  Tablica informacyjna – wykonanie sześciu jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 m (szer.) x 1,0 m (wys.), z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo (jeden arkusz materiału), zagięcie wzmacniające oraz mocowanie do uzgodnienia. Sposób montażu tablicy: na dwóch metalowych ocynkowanych słupkach wraz z kompletem mocowań, słupki umieszczone w gruncie, wysokość montażu tablicy minimum 1,7 m od podłoża. Wyklejka pełny kolor zgodnie ze wzorem dla materiałów promocyjnych beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 dostępnych na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja, opracowanie graficzne do akceptacji przez zamawiającego.
 
 1. Tablica pamiątkowa – wykonanie dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 0,6 m (szer.) x 0,4 m (wys.), z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo (jeden arkusz materiału), zagięcie wzmacniające oraz mocowanie do uzgodnienia. Sposób montażu tablicy: na pojedynczym metalowym ocynkowanym słupku wraz z kompletem mocowań, słupek umieszczony w gruncie, wysokość montażu każdej tablicy minimum 1,7 m od podłoża. Wyklejka pełny kolor zgodnie ze wzorem dla materiałów promocyjnych beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 dostępnych na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja, opracowanie graficzne do akceptacji przez zamawiającego.
 
 1. Tablica pamiątkowa - wykonanie dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 0,6 m (szer.) x 0,4 m (wys.), z blachy stalowej ocynkowanej (jeden arkusz materiału), z przeznaczeniem do umocowania na budynkach, propozycja sposobu montażu do uzgodnienia. Wyklejka pełny kolor zgodnie ze wzorem dla materiałów promocyjnych beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 dostępnych na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja, opracowanie graficzne do akceptacji przez zamawiającego.
 
 
 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 • opracowanie projektu graficznego tablic
 • wykonanie zaprojektowanych tablic – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego,
 • montaż tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w miejscowościach: Dobiegniew, Osiek i Łęczyn.
 
 1. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od zawarcia umowy.
 
 1.                            Kryteria oceny oferty:
 
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny i okresu gwarancji.
 
Nazwa kryterium Waga
Cena 90 pkt
Gwarancja 10 pkt
 
 • Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów, pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
 (cena najniższa / cena w przedstawionej ofercie) x 90 = . . . pkt
 • kryterium okres gwarancji
Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny 96 miesięcy. Okres gwarancji Wykonawca powinien wskazać w pkt. 2 „Formularza ofertowego”. Wykonawca, który zadeklaruje minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy otrzyma 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje maksymalny okres gwarancji, tj. 96 miesięcy otrzyma 10 punktów. Pozostali wykonawcy otrzymają punkty obliczone zgodnie z poniższym wzorem (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 
                       [G(×) - 60]
B(×) =   …………………………  x 10
                          [96-60]
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium, okres gwarancji
G(x) – gwarancja zadeklarowana w ofercie „x” (liczba miesięcy)
 
 
 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną jako suma punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, tj. cena oferty (brutto) oraz okres gwarancji.
 
 1.               Rozstrzygnięcie postępowania o zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-maila następnie listem za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Ponadto informacja o wynikach zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej zamawiającego www.dobiegniew.pl oraz na  portalu konkurencyjności.
 
 1.             Sposób składania ofert:
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podpisać i złożyć zgodnie z załączonym opisem przedmiotu i warunkami zamówienia. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładną nazwą i adresem Oferenta oraz dopiskiem: „Oferta na działania informacyjno – promocyjne projektu:” Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”. Zamawiający dopuszcza możliwość, w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez Wykonawcę brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów, przedłożenia w formie pisemnej dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Zastrzega się, że Gmina Dobiegniew może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłaniania oferentów.
 
 1.           Termin i miejsce składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2020 r., do godziny 12.00, w formie papierowej lub elektronicznej:
a.  pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.
b.  elektronicznie na adres e-mail: urzad@dobiegniew.pl
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
 
 1.          Osoba do kontaktu:
Andrzej Kuczyński tel: 95 74 88 165 ; e-mail: a.kuczynski@dobiegniew.pl
 

 Zaczniknr1doZapytaniaofertowego.docx      Formularz ofertowy

 Zapytanieofertowetablice.pdf      Zapytanie ofertowe


Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +”.

     

 Informacjaotwarciaofertbudynek.pdf      Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +”.


Zapytanie ofertowe - „Remont sali głównej świetlicy w Chomętowie – Utworzenie Klubu „Senior+”

  

 ZalacznikNr1Chometowo.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - Remont sali głównej świetlicy w Chomętowie – Utworzenie Klubu „Senior+”

 ZalacznikNr2Oswiadczenie.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3Chometowo.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZalacznikNr4Chometowo.pdf      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót.

 ZalacznikNr5Chometowo.zip      Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZapytanieofertoweChometowo.pdf      Zapytanie ofertowe - „Remont sali głównej świetlicy w Chomętowie – Utworzenie Klubu „Senior+”


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +”.

      
Ogłoszenie nr 579820-N-2020 z dnia 2020-09-01 r.

Gmina Dobiegniew: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu: Zadanie jest współfinansowane z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000000, ul. Obrońców Pokoju  24 ,
66-520  Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, , e-mail d.domagala@dobiegniew.pl, , faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :Tak, www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie (I piętro - sekretariat, pokój 208), ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +
Numer referencyjny: RKG.271.05.2020.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Roboty budowlane prowadzone będą przy ul. Dembowskiego 3, na terenie działki nr 288/2; obręb ewidencyjny 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Opis prac budowlanych Zakres opracowania obejmuje część architektoniczno-konstrukcyjną, część sanitarną i elektryczną. Zakres został podzielony na dwie części. Część 1 obejmuje przebudowę pomieszczeń parteru i stanowi zakres robót możliwy do wykonania bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Część 1 zawiera roboty ogólnobudowlane, elektryczne i wszystkie roboty sanitarne. Wykonanie robót części 1 nie stanowi podstawy do użytkowania przebudowanych pomieszczeń. Część 2 obejmuje przebudowę klatki schodowej, przebudowę elementów konstrukcyjnych parteru i roboty towarzyszące, które nie mogą być wykonane w części 1 ze względu na metodologię wykonania robót i stanowi faktyczną zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na dzienny Dom „Senior+” (DDS). Istotą tej części robót jest wykończenie pomieszczeń i przeznaczenie ich na pomieszczenia DDS a także zmiana warunków ochrony przeciwpożarowej, poprzez wydzielenie klatki schodowej, wejście do której uważa się za równorzędne z wyjściem do innej strefy pożarowej. Wydzielenie klatki schodowej odbywa się na wszystkich kondygnacjach. Część 2 zawiera pozostałe roboty ogólnobudowlane w elementach konstrukcyjnych i roboty elektryczne w klatce schodowej i roboty montażowe. Zadanie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku na Dzienny Dom "Senior+" (DDS) według wytycznych Programu Wieloletniego „Senior +” uchwalonego przez Radę Ministrów, według wytycznych Inwestora i uzgodnionej koncepcji. W pierwszej części robót planuje się wykonać wszystkie prace możliwe do wykonania bez uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłaszania. Zakres prac części 1 ukazany jest na rysunku A1, na rysunkach branży sanitarnej i elektrycznej. Docelowo (w zakresie robót objętych częścią 2) projektuje się utworzenie nowych pomieszczeń. Projektuje się skomunikowanie wszystkich projektowanych pomieszczeń z korytarzem i wydzielenie korytarza, a co za tym idzie całego DDS, od reszty budynku poprzez wprowadzenie przeszklonej ścianki oddzielającej od strony klatki schodowej. Przewiduje się użytkowanie DDS przez maksymalnie 15 seniorów. Projektuje się przebudowę klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów p-poż. poprzez wydzielenie jej na wszystkich kondygnacjach budynku ścianami i ściankami (EI 30) wraz z drzwiami przeciwpożarowymi EI 30 i wprowadzenie systemu automatycznego oddymiania. Projektuje się przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. Warunki płatności Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowe warunki płatności zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt budowlany - z dnia 30.07.2020 r. - [załącznik nr 7 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania dokonania wizji lokalnej w terenie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45262500-6
45421000-4
45442100-8
45410000-4
45431200-9
45430000-0
45421141-4
45421146-9
45300000-0
45331200-8
46310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  data zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. złotych. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. *Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont) jednego budynku o powierzchni zabudowy min. 300 m2 - na łączną kwotę nie mniej niż 300 tys. złotych). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty. 2. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce: Dla Przedsiębiorców - Aktualne zamówienia, dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp wg wzoru zamieszczonego w SIWZ – załącznik nr 10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji – o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót – o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK „KOMUNALNI”) – o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) gdy wystąpią awarie techniczne nie zawinione przez Wykonawcę (np.: długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub wody z sieci wodociągowej – trwające co najmniej 3 dni) – o czas usunięcia awarii, f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni – o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), g) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace – o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 
Data: 2020-09-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: urzad@dobiegniew.pl; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 570 855 090, lub adresem e-mail: bogdan.spetany@cbi.24pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior +”, Nr sprawy: RKG.271.05.2020.DD, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
                                                                                                                                                                                                                                                       BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             mgr Sylwia Łaźniewska
   

 OdpowiedzNr1Senior.pdf      Odpowiedź z dnia 11.09.2020r.

 SIWZPrzebudowabudynku.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 10

 ZaacznikNr8STWiORPrzebudowabudynku.zip      Załącznik Nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr7Dokumentacjatechnicznabudynek.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja techniczna

 ZalacznikNr9PrzedmiarKosztorysofertowy.zip      Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy

 ZalacznikNr9PrzedmiarKosztorysofertowyath.zip      Załącznik nr 9 do SIWS wersja ath - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy 11.09.2020r.


Protokół z wyboru Wykonawcy - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.

   

 Protokolzwyborujadalnia.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.

     

 ZawiadomienieowyborzeOsiedleMlodych.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.


Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.

  

 ZalacznikNr1zapytaniejadalnia.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

 ZalacznikNr2zapytaniajadalnia.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3zapytaniejadalnia.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZalacznikNr4zapytaniejadalnia.pdf      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót.

 ZalacznikNr5zapytaniejadalnia.zip      Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZapytanieofertowejadalniaII.pdf      Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.


Protokół z postępowania na wybór Wykonawcy - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.

               

 Protokolzpostepowaniajadalnia.pdf      Protokół z postępowania na wybór Wykonawcy - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.


Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie".

    

 ProtokolMuzeum.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie".


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »