MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA WYKONANIE MAPY SZLAKÓW DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

   

 protokolzwyborumapaszlakow.pdf


Informacja z otwarcia ofert - "Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew".

   

 Informacjazlobek.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew".


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE MAPY SZLAKÓW DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

  

 informacjazotwarciaofertmapaszlakow.pdf


Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew”.

  

 1ZapytanieOfertoweswietlica.pdf      Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew”.

 ZacznikNr1swietlica.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy.

 ZalacznikNr2swietlica.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3swietlica.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4swietlica.zip      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.


Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stannowisk wędkarskich.

        

 1ZapytanieOfertoweInspektorsciezka.pdf      Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich".

 ZalacznikNr1FormularzofertowyInspektorsciezka.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2Zapytanieofertowesciezka.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3zapytanieofertowesciezka.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4zapytanieofertowesciezka.zip      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MAPY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie mapy szlaków turystycznych dla projektu - Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II.
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 września 2015 roku.  
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
 
 1. Przedmiot oferty:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa rysowanej mapy szlaków turystycznych Gminy Dobiegniew. Pierwsza strona to rysowana mapa gminy z przebiegiem szlaków pieszych i wodnych przygotowana na bazie podkładu kartograficznego, uzupełniona o rysowane elementy istniejącej infrastruktury turystycznej, ciekawostki przyrodnicze i zabytki. Na odwrocie merytoryczne opracowanie obejmujące wszystkie obiekty i szlaki wrysowane w mapie z krótkim opisem i powtórzonym lub dodatkowo opracowanym elementem graficznym. Rysunki mają być kolorowe, wykonane odręcznie, wyrażać artystyczny charakter publikacji.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazuje wymagania minimalne. Wykonawca może zaproponować dodatkowe rozwiązania, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych.
 
 1. Wymagania techniczne publikacji:
ilość 3000 szt., format 58 cm x 48 cm, po złożeniu 10,5 cm x 16,5 cm, papier G-print 115g, druk 4+4, falcowanie, okładka klejona laminowana, karton 240g.
 
 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 • przygotowanie treści opisów, pozyskanie podkładu mapy, opracowanie graficzne publikacji
 • wykonanie co najmniej 14 rysunków, wrysowanie na mapie szlaków turystycznych
 • przedstawienie projektu do akceptacji przez zamawiającego
 • druk i dostawę do siedziby zamawiającego
 • ologowanie zgodnie ze wzorem dla materiałów promocyjnych beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 dostępnych na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
 • przekazanie elektronicznej wersji publikacji w celu umieszczenia materiału na stronie internetowej zamawiającego
 
 1. Termin realizacji zamówienia: 22.03.2021 r.
 
 1.                    Kryteria oceny oferty:
 
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
 3. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zadań. W okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedno zlecenie na wykonanie map lub przewodników turystycznych z elementami rysowanymi..
  W celu udokumentowania warunku można załączyć wykonaną publikację lub jej wersję elektroniczną.
  Nie spełnienie warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny.
 
Nazwa kryterium Waga
Cena 100 pkt
 
 • Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
 (cena najniższa / cena w przedstawionej ofercie) x 100 = . . . pkt
 
 
 
 1.               Wykluczenia z postępowania
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży podpis pod oświadczeniem znajdującym się na załączniku
 nr 3. Nie spełnienie warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
 
 1.               Rozstrzygnięcie postępowania o zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-maila. Ponadto informacja
o wynikach zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej zamawiającego www.dobiegniew.pl oraz na  portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
 
 1.             Sposób składania ofert:
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym, wykazie publikacji i oświadczeniu (załącznik nr 1, 2, 3), podpisać i złożyć zgodnie z załączonym opisem przedmiotu i warunkami zamówienia. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładną nazwą i adresem Oferenta oraz dopiskiem: „Oferta na mapę do projektu:” Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”. Zamawiający dopuszcza możliwość, w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez Wykonawcę brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów, przedłożenia w formie pisemnej dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Zastrzega się, że Gmina Dobiegniew może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłaniania oferentów.
 
 
 1.           Termin i miejsce składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  08.02.2021 r., do godziny 12.00, w formie papierowej lub elektronicznej:
a.  pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.
b.  elektronicznie na adres e-mail: urzad@dobiegniew.pl lub a.kuczynski@dobiegniew.pl
c. za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
 
 1.          Osoba do kontaktu:
Andrzej Kuczyński tel: 95 74 88 165 ; e-mail: a.kuczynski@dobiegniew.pl


 odpowiedznazapytanie1mapa.pdf      odpowiedź nr 1 na pytania wykonawcy - umieszczono dnia 03.02.2021r.

 zapytanieofertowemapaszlakow.pdf      zapytanie ofertowe


Zawiadomienie o wyborze oferty - "Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew".

      

 ZawiadomienieowyborzeswietlicaOstrowiec.pdf      Zawiadomienie o wyborze oferty - "Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew".


Zawiadomienie o wyborze oferty - "Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich”.

   

 Zawiadomienieowyborzeofertysciezka.pdf      Zawiadomienie o wyborze oferty - "Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich”.


Informacja z otwarcia ofert - "Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew".

    

 Informacjaswietlica.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew".


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”.

 
Ogłoszenie nr 775947-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Dobiegniew: Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000000, ul. Obrońców Pokoju  24,
66-520  Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail d.domagala@dobiegniew.pl, faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie - Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie (I piętro - sekretariat, pokój 208), ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew
Numer referencyjny: RKG.271.08.2020.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”. W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac budowlanych:
 1. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 112/2, 115/9; obręb ewidencyjny Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. FORMA ARCHITEKTONICZNA Budynek Żłobka– jest to obiekt wolnostojący z jedną kondygnacją nadziemną, nie podpiwniczony przykryty dachem płaskim. Układ funkcjonalny pomieszczeń pokazują rzuty. Powierzchnia zabudowy - 532,2m2. Powierzchnia użytkowa budynku/parteru - 460,20m2. Kubatura - 1497,4 m3. UZBROJENIE TERENU Projektowany budynek posiadał będzie przyłącza: wodociągowe, elektroenergetyczna, gazowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomościach przewiduje się nasadzenia krzewów i drzew iglastych średniowysokich. W pozostałej części nasadzenia niskie oraz trawnik. Projektuje się dojazdy, dojście do budynku i miejsca postojowe jako teren utwardzony o pow. około 159,05 m2, tarasy łącznie 179,55 m2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 1) Konstrukcja: murowana, strop żelbetowy w układzie mieszanym. 2) Fundamenty: • Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego klasy B-20; • Głębokość posadowienia fundamentów – od -0,7 do -1,7m ppt; • Wysokość ław fundamentowych 30 cm; • Podbeton klasy B – 10 – gr. 10 cm; 3) Ściany zewnętrzne: • Fundamenty: z betonu wylewanego na mokro grubości 25 cm; • Parter: - pustak - 25 cm + styropian 15 cm + tynk cienkowarstwowy; Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosi U=0,20 W/m2K; 4) Ściany wewnętrzne: - Konstrukcyjne: - 25 cm - Działowe: - murowane cegła z bloczek wapienno-piaskowy 12 cm 5) Kominy: • przewody wentylacyjne i spalinowe – z kształtek • Zaleca się wyposażenie przewodu spalinowego we wkład ze stali kwasoodpornej z odprowadzeniem skroplin poza komin – do kratki ściekowej, średnica wkładu 130 mm; • W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe pobudzające ciąg; • Należy zapewnić dostęp do kominów od wyłazu dachowego za pomocą stopni i ławek kominiarskich. 6) Nadproża– Wszystkie wieńce nadproża w ścianach betonowych zewnętrzne i wewnętrzne - wylewane na mokro wg projektu konstrukcyjnego 7) Strop - płyty żelbetowe o gr. 18 cm. 8) DACH – • Plaski • Stropodach przekryty membraną pcv 9) IZOLACJE • Przeciwwilgociowa : - pozioma ścian fundamentowych – papa termozgrzewalna; - membrana izolacyjna pcv - Termiczna : - w przestrzeni konstrukcji dachu wełna mineralna 20 cm; - w ścianach zewnętrznych styropian 15 cm; - w podłogach na gruncie styropian 10 cm; WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 1) PODŁOGI I POSADZKI Sale dla dzieci - wykładzina pcv. Sanitariaty, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze - płytki gresowe - rozmieszczenie według rysunków; 2) TYNKI Na ścianach murowanych i stropach żelbetowych tynki cementowo-wapienne; 3) MALOWANIE • Farbami emulsyjnymi • Ściany łazienek i pomieszczeń sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: 1) STOLARKA • Zewnętrzna : aluminiowa • Wewnętrzna : drewniana typowa bezkalkowa oraz pożarowa EI30, 2) OKŁADZINY ŚCIAN • tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe; 3) RYNNY I RURY SPUSTOWE • Odwodnienie dachu systemem rynnowym z tworzywa Instalacje i ich powiązania z sieciami zewnętrznymi Obiekt będzie wyposażony w przyłącza: • sieci elektroenergetycznej- na podstawie umowy z dostawcą; • sieci gazowej – na podstawie umowy z dostawcą; • wodociągu na podstawie umowy z zakładem komunalnym; • kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy z zakładem komunalnym. • kanalizacji deszczowej odprowadzanej do sieci ogólnospławnej na warunkach zakładu komunalnego Instalacje wewnętrzne - centralnego ogrzewania - instalacja elektryczna, wspomagana fotowoltaiką - instalacja ciepłej i zimnej wody - instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja gazowa - instalacja klimatyzacji - instalacja wentylacji mechanicznej TECHNOLOGIA KOTŁOWNI. Źródłem ciepła dla budynku będzie lokalna kotłownia gazowa zlokalizowana na poziomie parteru. Kotłownia będzie pracować dla potrzeb wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zasilenia centrali wentylacyjnej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla pokrycia potrzeb cieplnych kocioł wiszący kondensacyjny o mocy nominalnej 70 kW. Jako zabezpieczenie kotła zastosowano membranowy zawór bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia instalacji – przeponowe naczynie wzbiorcze. W celu równoważenia obiegu kotłowego i instalacyjnego zastosowano sprzęgło hydrauliczne. Ciepłą wodę uzyskuje się w podgrzewaczu pojemnościowym dwufunkcyjnym solarnym zasilanym z kotła gazowego oraz kolektorów słonecznych. Kotłownia pracować będzie na parametry stałe 70/50°C, w systemie zamkniętym. Zasilenie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej i central i wentylacyjnej odbywać się będzie bezpośrednio (parametry stałe), instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie pogodowo, poprzez zawór trójdrogowy. Zaprojektowano centralne sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych na bazie regulatora. Układ pracuje z priorytetem ciepłej wody. Odprowadzenie spalin odbywać się będzie za pomocą komina ze stali kwasoodpornej. na nieruchomości będzie budowany budynek żłobka z utwardzonym dojściem, ogrodzeniem, placem zabaw wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodną, gazową i elektryczną doprowadzoną do przyłączy wg odrębnych opracowań. Warunki płatności Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe oraz ustala jedną płatność pośrednią. Szczegółowe warunki płatności zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - [załącznik nr 7 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45112700-2
45000000-7
45223220-4
45233253-7
45260000-7
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45420000-7
45311000-0
45315000-8
45317000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 10.11.2021


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
 III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. *Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, rozbudowa, przebudowa) jednego budynku o powierzchni zabudowy min. 400 m2 na łączną kwotę nie mniej niż 1,5 mln złotych brutto). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełnić jeden z podmiotów. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty. 2. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce: Dla Przedsiębiorców - Aktualne zamówienia, dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp wg wzoru zamieszczonego w SIWZ – załącznik nr 10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji – o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót – o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót – o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK „KOMUNALNI”) – o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) gdy wystąpią awarie techniczne nie zawinione przez Wykonawcę (np.: długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub wody z sieci wodociągowej – trwające co najmniej 3 dni) – o czas usunięcia awarii, f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni – o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), g) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace – o czas określony w decyzji, h) w przypadku ograniczeń związanych z epidemią Covid 19, w szczególności wprowadzeniem zakazu związanego z działalnością wykonawcy np. ograniczeniem przemieszczania się pracowników, kwarantanna pracowników wykonawcy. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 26.01.2021, godzina: 10:00,
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: urzad@dobiegniew.pl; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 570 855 090, lub adresem e-mail: bogdan.spetany@cbi.24pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”, Nr sprawy: RKG.271.08.2020.DD, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                        mgr Sylwia Łaźniewska
   

 04022021ZmianaNr2TresciSIWZ.zip      Zmiana Nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana załącznika Nr 9 (przedmiar) do SIWZ - umieszczono dnia 04.02.2021 r.

 1Zmaianaogoszeniazobek.zip      OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia Nr 540407234-N-2021 z dnia 22.01.2021 r.

 2ZmianaNr1SIWZ.zip      Zmiana Nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.01.2021 - zmiana terminu otwarcia ofert

 OdpowiedzinazapytanieNr2zlobek.zip      Odpowiedzi na zapytanie Nr 2 wraz z załącznikami 1, 2 ,3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7 - pismo znak: RKG.08.2020.DD z dnia 22.01.2021 r.

 OdpowiedziNr1zlobek.pdf      Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców - umieszczono dnia 13.01.2021 r.

 SIWZzlobek.zip      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 10

 ZalacznikNr7PBczescI.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt Budowlany - część pierwsza

 ZalacznikNr7PBczescII.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt Budowlany - część druga

 ZalacznikNr8STWiORzlobek.zip      Załącznik Nr 8 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

 ZalacznikNr9przedmiar.zip      Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiary Robót.


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »