MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

   

 protokolzwyboruwykonawcystrona.pdf


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

   

 informacjazotwarciaofertstrona.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE wykonania strony internetowej DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie strony internetowej dla projektu - Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II.
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 września 2015 roku.  
 
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
 
 1. Przedmiot oferty:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią oraz opisami szlaków turystycznych Gminy Dobiegniew możliwych do pobrania na urządzenie przenośne za pomocą kodów QR. Dodatkowo należy opracować opisy dwóch szlaków do wskazanego przez Zamawiającego lub zaproponowanego przez Wykonawcę ogólnopolskiego portalu turystycznego, w celu promocji tras. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazuje wymagania minimalne. Wykonawca może zaproponować dodatkowe rozwiązania, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych.
 
 1. Wymagania techniczne strony:
 • strona internetowa zostanie zainstalowana na hostingu wskazanym przez zamawiającego i pod wskazaną domeną
 • strona internetowa i podstrony muszą być responsywne, w szczególności muszą być prawidłowo obsługiwane na urządzeniach mobilnych
 • strona internetowa musi spełniać wytyczne w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • należy zapewnić prawidłowe wyświetlanie strony niezależnie od ustawionej rozdzielczości i wielkości okna
  w przeglądarce
 • możliwość zarządzania zawartością strony poprzez dedykowany panel administratora
 • możliwość wyświetlania mapy gminy z zaznaczonymi szlakami turystycznymi
 • opieka serwisowa nad stroną przez okres 2 lat w zakresie rozwiązywania problemów programistycznych
 
 
 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 • opracowanie projektu graficznego strony i przedstawienie do akceptacji przez zamawiającego
 • uruchomienie strony na hostingu
 • opracowanie graficznej mapy szlaków z możliwością kliknięcia na wybrany szlak z odniesieniem do jego opisu
 • przygotowanie treści opisów dwóch szlaków turystycznych wskazanych przez zamawiającego
 • do każdego szlaku turystycznego należy na osobnej podstronie zapewnić możliwość wygenerowania kodu QR w celu pobrania opisu na urządzenie mobilne
 • umieszczenie opisów dwóch szlaków turystycznych w ogólnopolskim portalu branżowym
 • ologowanie zgodnie ze wzorem dla materiałów promocyjnych beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 dostępnych na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
 • przekazanie praw autorskich do opublikowanych treści
 1. Termin realizacji zamówienia: 30.03.2021 r.
 
 1.                    Kryteria oceny oferty:
 
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
 3. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zadań. W okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedno zlecenie na wykonanie strony internetowej lub elektronicznych przewodników turystycznych o wartości co najmniej 5000,00 zł brutto. W celu udokumentowania warunku można załączyć portfolio, linki lub wersję elektroniczną. Nie spełnienie warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny.
 
Nazwa kryterium Waga
Cena 100 pkt
 
 • Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
 (cena najniższa / cena w przedstawionej ofercie) x 100 = . . . pkt
 
 
 
 1.               Wykluczenia z postępowania
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży podpis pod oświadczeniem znajdującym się na załączniku
 nr 3. Nie spełnienie warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
 
 1.               Rozstrzygnięcie postępowania o zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-maila. Ponadto informacja
o wynikach zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej zamawiającego www.dobiegniew.pl oraz na  portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
 
 
 
 1.             Sposób składania ofert:
 
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym, wykazie realizacji i oświadczeniu (załącznik nr 1, 2, 3), podpisać i złożyć zgodnie z załączonym opisem przedmiotu i warunkami zamówienia. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładną nazwą i adresem Oferenta oraz dopiskiem: „Oferta na stronę internetową do projektu:   ”Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”. Zamawiający dopuszcza możliwość, w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez Wykonawcę brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów, przedłożenia w formie pisemnej dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Zastrzega się, że Gmina Dobiegniew może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłaniania oferentów.
 
 
 1.           Termin i miejsce składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  18.03.2021 r., w formie papierowej lub elektronicznej:
a.  pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.
b.  elektronicznie na adres e-mail: urzad@dobiegniew.pl lub a.kuczynski@dobiegniew.pl
c. za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
 
 1.          Osoba do kontaktu:
Andrzej Kuczyński tel: 95 74 88 165 ; e-mail: a.kuczynski@dobiegniew.pl


 odpowiedznazapytanie1strona.pdf      odpowiedź nr 1 na pytania wykonawcy - umieszczono dnia 17.03.2021r.

 zapytanieofertowestrona.pdf      zapytanie ofertowe


Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”.

             

 Dokumentacjazlobek.pdf      Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA zakup, dostawę i montaż infokiosku DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

    

 informacjazotwarciaofertinfokiosk.pdf


Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”.

  

 1OdpowiedziNr1zlobek.pdf      Odpowiedzi na zapytania Nr 1 - umieszczono dnia 03.03.2021 r.

 1Zapytaniezlobek.pdf      Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew”.

 ZalacznikNr1zlobek.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy.

 ZalacznikNr2zlobek.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3zlobek.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4zlobek.zip      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.


Zawiadomienie o wyborze oferty - "Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew".

     

 Zawiadomienieowyborzeofertyzlobek.pdf      Zawiadomienie o wyborze oferty - "Budowa żłobka w miejscowości Dobiegniew".


Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew”.

     

 DokumentacjaInspektprNadzoruSwietlica.pdf      Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew”.


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY I MONTAŻU INFOKIOSKU DLA PROJEKTU - OCHRONA CENNYCH SIEDLISK DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW NATURA 2000 POPRZEZ RELOKACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SZLAK WODNY MIERZĘCKA STRUGA - ETAP II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zakup, dostawa i montaż infokiosku dla projektu - Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II.
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 września 2015 roku.  
 
I.                                                Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
 
II.                                                Przedmiot oferty:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż jednego infokiosku zewnętrznego wraz z oprogramowaniem. Urządzenie typu totem, ekran dotykowy minimum 32', obudowa metalowa dostosowana do montażu zewnętrznego, zabezpieczenie ekranu szkło hartowane, system operacyjny Windows 10, oprogramowanie do zarządzania treścią, modem internetowy lte lub złącze lan.   
 
 
1.       Zakres zamówienia obejmuje:
 
·         dostawa i montaż urządzenia w lokalizacji Osiek, Gmina Dobiegniew
·         logotyp zamawiającego na obudowie (lub grawer)
·         oprogramowanie typu infokiosk z graficznym opracowaniem ekranu startowego umożliwiającym wyświetlanie wybranych stron internetowych wskazanych przez zamawiającego
·         ologowanie na ekranie startowym zgodnie ze wzorem dla materiałów promocyjnych beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 dostępnych na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
 
 
 1. Termin realizacji zamówienia: 15.03.2021 r.
 
 
III.                             Kryteria oceny oferty:
 
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
 3. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zadań. W okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedno zlecenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż
  5 000,00 zł brutto. Nie spełnienie warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny.
 
 
Nazwa kryterium Waga
Cena 100 pkt.
Gwarancja 10 pkt.
   
 
 • Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
 (cena najniższa / cena w przedstawionej ofercie) x 100 = . . . pkt
 
 • kryterium okres gwarancji
Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji na zakupiony sprzęt wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny 60 miesięcy. Okres gwarancji Wykonawca powinien wskazać w pkt. 2 „Formularza ofertowego”. Wykonawca, który zadeklaruje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące otrzyma 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje maksymalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy otrzyma 10 punktów. Pozostali wykonawcy otrzymają punkty obliczone zgodnie z poniższym wzorem (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 
                        [G(×) - 24]
B(×) =   …………………………  x 10
                          [60-24]
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium, okres gwarancji
G(x) – gwarancja zadeklarowana w ofercie „x” (liczba miesięcy)
 
 
5.       Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną jako suma punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, tj. cena oferty (brutto) oraz okres gwarancji.
 
 
IV.                        Wykluczenia z postępowania
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży podpis pod oświadczeniem znajdującym się na załączniku
nr 3. Nie spełnienie warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
 
V.                        Rozstrzygnięcie postępowania o zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-maila. Ponadto informacja
o wynikach zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej zamawiającego www.dobiegniew.pl oraz na  portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
 
 
VI.                      Sposób składania ofert:
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym, wykazie realizacji i oświadczeniu (załącznik nr 1, 2, 3), podpisać i złożyć zgodnie z załączonym opisem przedmiotu i warunkami zamówienia. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładną nazwą i adresem Oferenta oraz dopiskiem: „Oferta na zakup, dostawę i montaż infokiosku do projektu: ”Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”. Zamawiający dopuszcza możliwość, w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez Wykonawcę brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów, przedłożenia w formie pisemnej dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Zastrzega się, że Gmina Dobiegniew może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłaniania oferentów.
 
 
VII.                        Termin i miejsce składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  26.02.2021 r., do godziny 12.00, w formie papierowej lub elektronicznej:
a.  pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.
b.  elektronicznie na adres e-mail: urzad@dobiegniew.pl lub a.kuczynski@dobiegniew.pl
c. za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
 
VIII.                       Osoba do kontaktu:
Andrzej Kuczyński tel: 95 74 88 165 ; e-mail: a.kuczynski@dobiegniew.pl. Wszelkie odpowiedzi na zapytania od potencjalnych wykonawców dotyczące realizacji zamówienia będą umieszczane na stronie www.dobiegniew.pl. Ze względu na ograniczenia w funkcjonalności portalu bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.pl odpowiedzi na zapytania złożone poza portalem nie będą tam dostępne.   

 odpowiedznazapytanie1infokiosk.pdf      odpowiedź nr 1 na pytania wykonawcy - umieszczono dnia 24.02.2021r.

 zapytanieofertoweinfokiosk.pdf      zapytanie ofertowe


Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

          

 DokumentacjaNadzorinwestorskisciezka.pdf      Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją


   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »