MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

                              
DOBIEGNIEWSKIE CENTRUM WIEDZY REWITALIZACYJNEJ

      
 
                                      

REWITALIZACJA
– proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Główną bolączkę Dobiegniewa stanowi niska jakość przestrzeni publicznej w centrum miasta i narastająca degradacja społeczna.

Najpoważniejsze
zdiagnozowane zjawiska:


pusta przestrzeń w centralnej części miasta, brak mieszkań komunalnych, niski poziom kapitału społecznego, brak miejsc pracy  spadek atrakcyjności, gospodarczej spowodowany ubożeniem społeczeństwa. Główny cel rewitalizacji to zniwelowanie bądź ograniczenie zdiagnozowanych zjawisk.