MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ Kadencji 2018 – 2023

                 

 1. Marek Kowalczyk                 Przewodniczący Rady Miejskiej

 2. Leszek Wieczór                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 3. Jerzy Biel                                Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 4. Joanna Grabia                        Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej

 5. Bartosz Jabłoński                 Członek Komisji Rewizyjnej

 6. Jolanta Kadler                       Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej

 7. Zbigniew Kołodziej              Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej;
                                                          Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 8. Paweł Łysiak                           Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji;
                                                          Członek Komisji Społeczno-Oświatowej;

 9. Dariusz Majowicz                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 10. Andrzej Muszyński                Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej

 11. Andrzej Świątkowski           Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej

 12. Bernard Szyrwiński               Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
                                                           Członek Komisji Rewizyjnej

 13. Marzena Wierzbicka             Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
                                                           Członek Komisji Rewizyjnej

 14. Waldemar Wołyniec              Członek Komisji Społeczno-Oświatowej

 15. Urszula Woszczyk                  Zastępca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej

 

Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Dobiegniewie


Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Dobiegniewie
dostępna jest na kanale Youtube

Gmina Dobiegniew

 
      

KOMPETENCJE

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.  W jej skład wchodzi 15 radnych.
Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Do właściwości Rady Miejskiej
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1. uchwalanie statutu gminy,

2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz podejmowanie sprawozdań z jego działalności,


3. powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym
budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,


4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,


5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

8. podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,


9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu,


10. określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego,


12. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie
na ten cel odpowiedniego majątku,


13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych
oraz wznoszenia pomników,


14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Działalność Rady Miejskiej jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję Rady Miejskiej.
Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 


Komisje i ich zadania


1. Komisja Rewizyjna

-
kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

2. Komisja Finansowo-Gospodarcza

-  zajmuje się stanem finansów i budżetu gminy. Do zakresu działania tej Komisji należą również sprawy planowania, mienia komunalnego, gospodarowania, rolnictwa, handlu, usług, przemysłu i ochrony środowiska.

3. Komisja Społeczno-Oświatowa

- zakres obejmuje sprawy: oświaty, kultury i kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, bezrobocia oraz socjalne i mieszkaniowe.


4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- zakres obejmuje sprawy: skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.


Skład Rady Miejskiej 2014-2018

 

1.      Kowalczyk Marek Przewodniczący Rady
2. Golec Karol Wiceprzewodniczący Rady
3. Biel Jerzy Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Grabia Joanna Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
5. Józefowska Ewelina Członek Komisji Rewizyjnej
6. Kołodziej Zbigniew Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
7. Krupa Katarzyna Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
8. Łysiak Paweł Członek Komisji Społeczno-Oświatowej
9. Majowicz Dariusz Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej
10. Makuchowska Anna Członek Komisji Rewizyjnej
11. Muszyński Andrzej Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
12. Pawłowska Marlena Zastępca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej
13. Szpila Waldemar       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
14.   Wierzbicka Marzena Członek Komisji Rewizyjnej

15.
        
Wlaźlik Władysław Członek Komisji Społeczno-Oświatowej