MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Dobiegniew poświęcone analizie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miało miejsce dnia 13 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie. W spotkaniu brali udział radni Rady Miejskiej, sołtysi i przewodniczący Rady Osiedla, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, członkowie Zespołu Rewitalizacji i kadry zarządzającej projektem „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” oraz ekspert Instytutu Rozwoju Miast. Autorki projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji – Sylwia Łaźniewska i Grażyna Gradowska zapoznały zebranych z wynikami diagnozy Gminy Dobiegniew w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzennej. Przedstawiły też propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość zapoznania się z wzorem karty projektu rewitalizacyjnego oraz z projektem LPR. W dyskusji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom jst oraz ekspertowi w zakresie rewitalizacji. Proszeni byli również o przedstawienie własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, konsultowanych w środowiskach lokalnych – w tym celu zebrani otrzymali druki kart projektów wraz z informacją, że są one dostępne na stronie internetowej gminy w zakładce Rewitalizacja.
G. Gradowska