MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji projektu pn. "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II"
w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


 klauzulaRODO.pdf      klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl , specjalnego formularza (link do dokumentu) lub za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
 
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

  Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).