MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Dokumenty programowe Gminy Dobiegniew

 

Strategia Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2007 - 2017

        Strategia Rozwoju Gminy Dobiegniew jest z jednej strony odpowiedzią na wyniki analizy aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej na terenie Gminy, a z drugiej próbą wskazania kierunków rozwoju Gminy, uwzględniających jej walory i wykorzystujące szanse oraz minimalizując lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia.Analiza relacji pomiędzy wszystkimi sferami życia pozwala na określenie podstawowych mechanizmów rozwoju gminy,identyfikację stanu obecnego oraz szans i zagrożeń rozwoju,ponadto wskazuje założenia rozwoju miasta i gminy, cele oraz zadania.

        Posiadanie strategii rozwoju - opracowanej we współpracy z mieszkańcmi Miasta i Gminy Dobiegniew - umożliwia władzom samorządowym racjonalne działanie w długim,dziesięcioletnim,okresie czasu.Tworzenie wizji rozwoju jest ważnym elementem w integracji z Unią Europejską,a korzystanie z funduszy unijnych jest niemożliwe bez umięjętności planowania perspektywicznego.

        Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobiegniew to przemyślany plan działań,którego nadrzędnym celem jest ożywienie gospodarcze, prowadzące do powstania nowych miejsc pracy oraz aktywizacja społeczności samorządowej.

Zintegrowany program rewitalizacji miasta i gminy Dobiegniew na lata 2007 - 2013

         Kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych,rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, powiązany z rozwojem gospodarczym i społecznym. Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru, czyli zachęcenie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego,nadanie zdegradowanym obiektom nowych funkcji,przy równoczesnej trosce o stan środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo - społeczny.

Pobierz pliki w wersji PDF: strategiagminy20072017I.pdf      Strategia Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2007 - 2017 część I

 strategiagminy20072017II.pdf      Strategia Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2007 - 2017 część II

 strategiagminy20072017III.pdf      Strategia Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2007 - 2017 część III