MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II

W dniu 3 kwietnia 2017 roku pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Gminą Dobiegniew zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0119/16-00. Tytuł projektu: 
 
"Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego
na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II"

Opis projektu: Zadania projektu, w postaci urządzenia infrastruktury szlaku wodnego, będą realizowane na obszarze specjalnej ochrony ptaków „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016, a w dolnym biegu szlaku na nakładających się obszarach: PLB320016 oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046. W ramach projektu zaplanowano budowę przystani wodnej w Dobiegniewie, umożliwiającej rozpoczęcie i zakończenie spływu na Mierzęckiej Strudze, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż jeziora Wielgie oraz miejsca biwakowania z niezbędną infrastrukturą w Łęczynie. Dodatkowo przewidziano powiększenie infrastruktury plażowej w Osieku, rozbudowę pomostów nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie oraz kompleksowy pakiet działań informacyjno - promocyjnych.

Cele projektu to: 
- ochrona cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez przekierowanie części nadmiernego ruchu kajakowego
  poza granice Parku; 
- właściwe zorganizowanie ruchu turystycznego na obszarze interwencji poprzez stworzenie atrakcyjnej infrastruktury pobytowej.
 
Projekt – zrealizowany poza terenem DPN - ochroni de facto znajdujące się na jego obszarze siedliska i gatunki. Jednocześnie  zabezpiecza siedliska i gatunki związane z Mierzęcką Strugą, na którą zostanie przekierowany ruch turystyczny, poprzez urządzenie tam atrakcyjnej infrastruktury.
 
Wartość projektu: 10 983 005,68 zł